Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou
IČ: 28334949
Kontaktní údaje správce (ředitelka)
PhDr. Jana Hutařová
e-mail: hutarova@css-tisnov.cz

Kontaktní údaje pověřence
Ing. Petr Šústal, MPA
telefon: 704 426 282
e-mail: petr.sustal@seznam.cz

Centrum sociálních služeb poskytuje pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přijímá žádosti o nájem bytu v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“), vede seznam žadatelů o nájem bytu v DPS a pronajímá nebytové prostory.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány

Právní základ zpracování

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje zájemců o pečovatelské služby a klientů, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

Jedná se o tyto osobní údaje zájemců/klientů:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje, informace o klientovi.
Subjektu údajů (zájemce/klient) je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.
Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.
Subjekt údajů (zájemce/klient) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje žadatelů o nájem bytu v DPS na základě oprávněného zájmu správce, pro posouzení žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov.
Jedná se o tyto osobní údaje žadatele:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, skutečné bydliště, kontaktní údaje (email, telefon), druh důchodu, informace o využití pečovatelské služby v domácnosti, kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech, další sdělení žadatele nutné k posouzení žádosti.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS pro účely plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Jedná se o tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo bytové jednotky.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon, adresa) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.
Subjekt údajů (nájemce) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců bytů v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, číslo bytu, telefon do bytu.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS pro plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Jedná se o tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, kontakt.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi Centrem sociálních služeb a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

Předání osobních údajů do zahraničí

Centrum sociálních služeb nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu. Příjemci osobních údajů jsou uvedeni v Pravidlech k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov, v článku 3 Kritéria výběru žadatelů o nájem bytu.

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování pečovatelské služby a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje z Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou jsou uchovávány v Centru sociálních služeb po dobu zapsání na seznamu žadatelů. Osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor jsou zpracovávány po dobu trvání nájemní smlouvy a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Centrum sociálních služeb disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

Práva subjektu údajů

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

Centrum sociálních služeb přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

Způsoby ověření totožnosti:

  1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  2. Ověřením totožnosti pracovníkem Centra sociálních služeb.
  3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov